Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
riseme
Nie szukajcie ideałów, drogie panie - bajki szybko się kończą. Znajdźcie niepokornego, wtedy każdy twój dzień będzie przygodą. 
— K. Bagieńska / @riseme
Tags: riseme
Reposted bycytatyazathianatrue-lovemasterofpuppetsczekoladowezatracenie
riseme
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
riseme
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viaszydera szydera
riseme
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viaszydera szydera
riseme
riseme
riseme
riseme
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viacheatingonyou cheatingonyou
riseme

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk vianewnightmare newnightmare
riseme
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace vianewnightmare newnightmare
riseme
8772 597c
Reposted fromplugss plugss vianewnightmare newnightmare
riseme
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside vianewnightmare newnightmare
riseme
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer vianewnightmare newnightmare
riseme
riseme
7061 be2a 500
riseme

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viaszydera szydera
riseme
5976 6d92
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaszydera szydera
riseme
Reposted frombluuu bluuu viaphilomath philomath
riseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl