Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
riseme
8959 16ef
riseme
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaeklerrka eklerrka
4498 c79f

Thank you sleep for being there for me

Reposted frommyry myry viaeklerrka eklerrka
riseme
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
Reposted fromrawwwr rawwwr viaeklerrka eklerrka
riseme
7959 ab2c
Reposted fromTangizz Tangizz viaeklerrka eklerrka
riseme
7781 a992 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeklerrka eklerrka
riseme
8524 55a6 500
Reposted fromkerosine kerosine viawiksz wiksz
riseme
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viawiksz wiksz
riseme
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viawiksz wiksz
riseme
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viaeklerrka eklerrka
riseme
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viaeklerrka eklerrka
riseme
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeklerrka eklerrka
3772 2f81 500
Reposted fromink ink viaeklerrka eklerrka
riseme
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaeklerrka eklerrka
riseme
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle viaeklerrka eklerrka
riseme
3822 1348 500
riseme
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaoversensitive oversensitive
riseme
8661 4c53 500
Reposted fromvounsky vounsky viaoversensitive oversensitive
9529 4c36
Reposted fromtosiaa tosiaa viaeklerrka eklerrka
riseme
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeklerrka eklerrka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl